ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីជូនដំណឹង ការដាក់ពាក្យចូលរៀនតាមអនឡាញ និង ថ្ងៃចូលបវេសនកាលថ្មី សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី៣ និងឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី១ នៅថ្ងៃទី១៤ មិថុនា ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង

សូមជម្រាបដំណឹងជូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ថា ថ្ងៃសិក្សាចុងក្រោយសម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី២ និងទី៣ ឆមាស២ គឺថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ថ្ងៃចូលបវេសនកាលថ្មី សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំតី៣ និងឆ្នាំទី៤ ឆមាស១ គឺថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

បញ្ជាក់៖

- សិស្សនិស្សិត អាចដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនតាមរយៈអនឡាញ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

- ការដាក់ពាក្យមិនតម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃសិក្សាឡើយ