ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ការចុះទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

ការចុះទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា បានចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន𝐖𝐞𝐬𝐭𝐞𝐜 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គងឧបករណ៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព និងមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។
និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន "សិក្សាទ្រីស្តីផង អនុវត្តផង"។